Thới Lai rút ngắn lộ trình

xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, huyện Thới Lai công nhận nông thôn mới vượt 1 xã so với kế hoạch. Năm nay, huyện phấn đấu vượt thêm 1 xã nữa để đến năm 2019 hoàn thành xây dựng nông thôn mới