Chuyển đổi cây trồng thích ứng khô hạn ở ÐBSCL

Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, không thuận lợi nguồn nước sang các loại cây trồng khác, có giá trị kinh tế cao được các địa phương trong vùng ÐBSCL quan tâm thực hiện.