Cờ Ðỏ phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Huyện Cờ Ðỏ xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và áp dụng cơ giới hóa khá đồng bộ trong nhiều khâu sản xuất. Các mô hình này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp