Hướng đến mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM), TP Cần Thơ tiến lên xây dựng xã NTM nâng cao và tính đến cuối năm 2021, thành phố có 18/36 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.