Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn là ưu tiên số một

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ bước sang giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng