Mô hình, giải pháp thích ứng, chuyển đổi sản xuất cho ĐBSCL

Biến đổi khí hậu (BÐKH) và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và sản xuất của người dân.