Công cụ “ảo”, kết quả chẩn bệnh thật

Đối với nhiều căn bệnh, chẩn đoán sớm vừa giúp cải thiện kết quả điều trị vừa tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.