“1 mục tiêu, 2 phát huy và 3 bảo đảm” trong thực hiện phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong phạm vi cả nước

(CT) - Ngày 13-4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025.