Báo chí Việt Nam tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Trong năm 2022, các cấp Hội tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội...