Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Cuba lần thứ 3

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước mà hai bên cùng quan tâm