Trả giá cho lòng tham

Lợi dụng sơ hở của công ty, Lê Vy Mạnh Tiến đã làm giả các hợp đồng đại lý, mạo danh các đại lý thực hiện đơn đặt hàng đối với công ty, để bán ra thị trường hưởng chênh lệch.