Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, các cấp hội khuyến học (HKH) trên địa bàn TP Cần Thơ luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.