Chiến lược phục hồi sức khỏe sau khi khỏi bệnh COVID-19

Bệnh COVID-19 đã khiến nhiều người bị suy nhược kéo dài cùng các triệu chứng khó chịu khác. Bác sĩ Vishakha Shivdasani, tác giả cuốn sách “Covid and Post Covid Recovery” (tạm dịch: Bệnh COVID và phục hồi sau khi nhiễm COVID), đã đề ra kế hoạch 6 điểm giúp người bệnh phục hồi sức khỏe và củng cố khả năng miễn dịch.