Thi đua làm theo gương Bác

Quận ủy Ninh Kiều đã và đang tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Ðảng trực thuộc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị