Những kết quả bước đầu…

Qua gần 2 năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã (giai đoạn 2019-2021), các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chủ động rà soát, sáp nhập ĐVHC và đạt nhiều kết quả khả quan.