Hài hòa cảnh quan, tiết kiệm năng lượng

Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 5-12-2018 của UBND TP Cần Thơ về “Quy hoạch chiếu sáng đô thị TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã xác định rõ mục tiêu phát triển thành phố