Hướng dẫn mới về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT với nhiều hướng dẫn mới về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-2-2023.