Xuân về trên biển đảo Tây Nam<br>
Bài 2: Một lòng vì biên cương Tổ quốc

Nơi đầu sóng, ngọn gió, quân và dân các đảo tiền tiêu nương tựa nhau bám biển, giữ đảo, chung lòng dựng xây, vun đắp cho đảo ngày càng phát triển.