Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo...

Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo... 

Nơi đầu xóm có bến đò ngang, hằng ngày chiếc đò nhỏ chở khách sang sông Cái Vừng. Trời đã về trưa, trên đò còn lại nhóm học trò tan học qua đò về nhà và vài người khách.

  • 25 - 31 ℃

    Mưa nhỏ