Số hóa, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Số hóa, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

Số hóa là đòi hỏi cấp thiết trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay. Lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di sản cũng không ngoại lệ.