Vun đắp lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ

Bên cạnh đa số đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sống có lý tưởng, hăng hái học tập và rèn luyện, một bộ phận bạn trẻ còn hạn chế về kiến thức lịch sử, xã hội và lý luận chính trị, dễ bị lôi kéo