Phát huy vai trò báo cáo viên

Báo cáo viên là một trong những lực lượng nòng cốt của các cấp bộ Đoàn trong công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên, thanh niên.