Nâng chất đội ngũ đảng viên

Từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt đã kết nạp được 393 đảng viên (ĐV) bảo đảm chất lượng và tiến hành rà soát, đưa ra khỏi Đảng 102 ĐV không còn đủ tư cách, góp phần nâng chất đội ngũ ĐV.