Nâng chất hoạt động kết nghĩa

Hoạt động kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn đã góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa đoàn viên thanh niên (ĐVTN) cũng như mang lại nhiều công trình, phần việc cho các địa phương