Quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm, thực hiện.