Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo niềm tin trong nhân dân

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xem công tác dân vận (DV) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Đảng.