Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Thư viện TP Cần Thơ