Cái Răng đưa nông nghiệp đô thị chuyển biến về chất

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, vì vậy, quận Cái Răng ưu tiên phát triển mô hình nông nghiệp đô thị.