Chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm cạnh tranh thương mại

Thủ tướng nêu rõ, chính sách tỷ giá của Việt Nam không nhằm mục đích tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế hay hỗ trợ cho từng ngành sản xuất.