Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Theo đó, Luật quy định cơ bản xây dựng nền QP toàn dân bao gồm: Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam