Nỗ lực chuyển đổi số hướng tới xã nông thôn mới thông minh

Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, phong trào chuyển đổi số (CĐS) không chỉ phát triển mạnh mẽ ở khu vực đô thị mà còn len lỏi đến vùng nông thôn