10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới <br> Bài 2: Những bài học kinh nghiệm</br>

Xây dựng nông thôn mới (NTM) bao gồm một tổng thể các hoạt động cải biến sâu sắc nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp. Trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình tại ĐBSCL, các địa phương vừa bắt tay thực hiện các giải pháp