ĐBSCL xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh

Xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh là một trong những nội dung được các tỉnh, thành vùng ÐBSCL chú trọng triển khai thực hiện trong quá trình chuyển đổi số.