Nhóm nhạc Việt - qua thời hay thiếu bản sắc?

Nhóm nhạc Việt - qua thời hay thiếu bản sắc? 

Đã có một thời, các nhóm nhạc góp phần làm nên thương hiệu nhạc Việt. Thế nhưng, hiện nay hầu như không có nhóm nhạc nào thành công. Vì đâu nên nỗi?