Những vấn đề cần lưu ý khi triển khai thiết bị IoT

Như một xu hướng tất yếu, Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta, khi mọi thứ đều kết nối Internet.