Tiếp tục xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí

Năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của các xã trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra đúng tiến độ.