Tuổi trẻ Thới Lai bảo vệ môi trường

Các cấp bộ Đoàn huyện Thới Lai đã xây dựng nhiều mô hình hay trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), như: Bồn hoa thanh niên, cơ quan xanh - sạch - đẹp, tuyến đường đẹp…