Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường

Cử tri đề nghị cho biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau: