Đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về xây dựng