13/01/2022 - 18:49

Ðồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Ðảng

(CT) - Sáng 13-1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2021, ban tổ chức các cấp ủy tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc, thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu bố trí, sắp xếp 186 lượt Ủy viên Trung ương Ðảng, phân công các chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu 149 cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, giới thiệu bổ sung 18 nhân sự ứng cử chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch HÐND, UBND tỉnh, thành phố; tham mưu Bộ Chính trị nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Ban tổ chức các cấp ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức các cấp ủy đã tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ðến nay, cả hệ thống chính trị có hơn 2,88 triệu biên chế, giảm hơn 762.000 biên chế so với năm 2015 (tương đương 20,9%). Ban Tổ chức các cấp ủy tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 5.456 cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đội ngũ đảng viên được ban tổ chức các cấp ủy tham mưu thực hiện tốt. Trong năm, cả nước đã kết nạp được 56.376 đảng viên, nâng tổng số đến nay cả nước có hơn 5,24 triệu đảng viên, tăng 3,11% so với năm 2020…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Ðảng cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Ðảng. Tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, nghị quyết đại hội Ðảng các cấp. Tập trung tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 theo Quy định số 50-QÐ/TW của Bộ Chính trị. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, uy tín; nắm vững đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, trao bằng khen cho 26 tập thể và 69 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết