17/04/2024 - 14:06

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024

LTS: Tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 9-4-2024, đại biểu HĐND thành phố đã thống nhất, quyết nghị thông qua 8 nghị quyết. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết này.

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán thu ngân sách năm 2024;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; Công văn số 1327/UBND-KT ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thuyết minh một số nội dung tại Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, như sau:

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách quận, huyện: 41.309 triệu đồng.

Bổ sung dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 41.309 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi của ngân sách địa phương năm 2024: 

a) Điều chỉnh phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp thành phố: 

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 1.309 triệu đồng;

- Giảm dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn sử dụng đất: 40.000 triệu đồng;

- Bổ sung dự toán chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 41.309 triệu đồng.

b) Bổ sung phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách cấp quận, huyện: 41.309 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 41.309 triệu đồng.

3. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi chương trình mục tiêu của ngân sách cấp thành phố (chi đầu tư phát triển nguồn vốn trong nước):

- Vốn chưa giao chi tiết: 223.000 triệu đồng

- Vốn thực hiện giao chi tiết: 1.890.000 triệu đồng

Chi tiết tại các phụ lục đính kèm:

- Phụ lục I: Điều chỉnh Phụ lục I của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục II: Điều chỉnh Phụ lục III của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục III: Điều chỉnh Phụ lục IV của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục IV: Điều chỉnh Phụ lục V của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục V: Điều chỉnh Phụ lục VI của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VI: Điều chỉnh Phụ lục IX của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phụ lục VII: Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 các nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Phụ lục VIII: Điều chỉnh Phụ lục XII của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân

thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Các nội dung khác trong Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Hiểu

Chia sẻ bài viết