21/04/2024 - 13:31

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;   

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NÐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
(đợt 2);

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HÐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), thành phố Cần Thơ;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYT NGH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:​

- Ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả góp phần phục hồi, tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân.

- Ðáp ứng được yêu cầu về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường củng cố phát triển hệ thống y tế dự phòng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống bệnh không lây nhiễm, Kiểm dịch Y tế quốc tế...

- Ðảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh; kỹ thuật xét nghiệm thông thường và xét nghiệm kỹ thuật cao; khám phát hiện sớm và phòng chống bệnh tật.

2. Phm vi đầu tư:

Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

3. Quy mô đầu tư  (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

4. Nhóm dự án: nhóm B.

5. Tng mc đầu tư d án: dự kiến khoảng 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).

6. Cơ cu ngun vn: ngân sách Trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) và ngân sách địa phương.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ tại Cơ sở 1 - số 01 Ngô Ðức Kế, phường Tân An và Cơ sở 2 - số 400 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

8. Thi gian thc hin ch trương đầu tư: trong 04 năm: 2022- 2025.

9. Tiến độ và dự kiến bố trí vốn: 

- Vốn ngân sách Trung ương: dự kiến bố trí 105 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 đúng theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội.

- Vốn ngân sách địa phương: dự kiến bố trí 05 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.

Điu 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điu 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết số 40/NQ-HÐND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ðầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), thành phố Cần Thơ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2024.

CH TCH

Ðã ký

Phm Văn Hiu

Chia sẻ bài viết