18/04/2024 - 18:31

Nghị quyết
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Ðơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của ông Lê Văn Thành;

Căn cứ Tờ trình số 139/TTr-HÐND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Ðiều 1. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Thành thuộc Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Thốt Nốt, do chuyển công tác.

Ðiều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2024.

CHỦ TỊCH

Ðã ký

Phạm Văn Hiểu

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nghị quyết