08/12/2022 - 08:14

Đề nghị bổ sung danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng

Đại biểu HĐND thành phố chất vấn và đề nghị tổ chức rà soát, bổ sung tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện tiêu biểu vào danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng (NHTĐ&CCCC). Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố như sau:

Sở VHTT&DL thường xuyên gửi văn bản đến các sở, ngành, địa phương, các hội chuyên ngành để xin ý kiến bổ sung tên các danh nhân, mỹ từ... và tổng hợp hồ sơ, nghiên cứu, tham mưu đưa vào NHTĐ&CTCC. Đến tháng 11 năm 2022, số lượng tên trong NHTĐ&CTCC là 793 tên (trong đó, có tên của 500 danh nhân, tên của 159 danh nhân địa phương, tên của 9 nhân vật lịch sử, 69 địa danh, 17 mỹ từ, 39 sự kiện) được chia thành 4 nhóm (nhóm I: 77 tên, nhóm II: 103 tên, nhóm III: 216 tên, nhóm IV: 397 tên).

Năm 2022, theo đề xuất của một số sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND quận, huyện về việc chọn tên bổ sung vào NHTĐ&CTCC thành phố, Sở VHTT&DL - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn thành phố đã chỉ đạo nghiên cứu tài liệu, tham mưu biên tập tóm tắt 50 tên (gồm 2 mỹ từ, 48 tên danh nhân) để bổ sung vào NHTĐ&CTCC thành phố. Sau khi tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn, Sở VHTT&DL - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn thành phố, đang trình UBND thành phố (Chủ tịch Hội đồng tư vấn) để xem xét, chỉ đạo về việc bổ sung 46 tên vào NHTĐ&CTCC thành phố.

Phương hướng thời gian tới: Cập nhật các mỹ từ, danh nhân đã được thống nhất vào danh mục NHTĐ&CTCC để phục vụ cho công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. Sở VHTT&DL - cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà nghiên cứu, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, quần chúng nhân dân để rà soát, nghiên cứu các tên gọi dự kiến đưa vào NHTĐ&CTCC của thành phố cho phù hợp và đảm bảo đúng theo quy định, trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn xem xét, chỉ đạo bổ sung vào NHTĐ&CTCC.

Chia sẻ bài viết