Đoàn viên thanh niên tham gia

đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Cờ Đỏ đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (ATGT)