31/12/2017 - 15:52

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc:

Tự “soi” mình để khắc phục biểu hiện suy thoái

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược và là công việc thường xuyên của Đảng. Bởi vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy...

Theo tôi, để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cần có quyết tâm chính trị cao. Trong đó, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước và giáo dục đạo đức, lối sống cho CB, ĐV. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tư tưởng và dư luận liên quan đến CB, ĐV; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cùng với nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV, các cấp ủy Đảng cần tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách ĐV. Mỗi cấp ủy Đảng, CB, ĐV cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ.

Song song đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Bởi vì, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc sẽ có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần khắc phục hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Các cấp ủy Đảng cũng cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, ĐV hàng năm. Trong đó, lấy kết quả công tác, kết quả khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để tự giác “soi” mình và kiên quyết khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng, củng cố niềm tin với nhân dân...

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết