28/03/2024 - 07:14

Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy Cần Thơ xác định chủ đề năm 2023 “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Ban Nội chính Thành ủy báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: SƠN HÀ

Với quyết tâm chính trị cao ngay từ những tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện khá toàn diện trên các mặt công tác và đạt được kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ở mức khá (đạt 5,57%), hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đạt được kết quả đó là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương đã tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng TP Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước ĐBSCL… Trong đó, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, như sau:

Một là, đã kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nổi bật là, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hai là, Ban Chỉ đạo thành phố bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan chức năng Trung ương và tình hình thực tế của thành phố kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, có nhiều văn bản quan trọng như: Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 3-4-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo số 231-BC/BNCTW ngày 16-1-2023 và Thông báo số 146a-TB/BNCTW ngày 28-2-2023 của Ban Nội chính Trung ương; Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 28-4-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kiến nghị, đề xuất tại Thông báo số 154-TB/BNCTW ngày 29-3-2023 của Ban Nội chính Trung ương; Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 22-5-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN… tạo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời phát hiện, khắc phục các sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật không để kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (nếu có); thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Ba là, trong năm 2023, Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 6 vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (đến nay, đã xử lý dứt điểm 2 vụ án); Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 với 5 nội dung kiểm tra, giám sát (3 kiểm tra, 2 giám sát), tập trung kiểm tra, giám sát các chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự để giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra và việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán Nhà nước; việc thực hiện Nghị Quyết số 17-NQ/TU ngày 13-4-2020 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn TP Cần Thơ”; việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Tổ chức 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 8 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo kịp thời cho ý kiến một số nội dung quan trọng trong công tác lãnh  đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ban Chỉ đạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo chặt chẽ theo quy định; sau các phiên họp, cuộc họp đều ban hành thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023 đã được Ban Chỉ đạo thành phố triển khai, thực hiện tốt (điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Thanh tra Chính phủ đối với thành phố là 75,10/100 điểm, xếp thứ 6/63, tăng 40 bậc so với năm 2021), tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành và các địa phương; từng bước đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là cấp ủy, lãnh đạo chính quyền trong các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan tư pháp, cơ quan tố tụng để công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hai là, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các hành vi bao che, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chỉ đạo xử lý; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ba là, tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn; gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bảo vệ, khen thưởng, động viên những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chúng, phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản, công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Thành ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Sáu là, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định; hoạt động “đúng vai, thuộc bài” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bảy là, Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo thành phố; đồng thời, tăng cường phối hợp tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những khâu yếu, việc khó trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm số lượng, chất lượng; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời, trang bị, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chia sẻ bài viết