24/09/2017 - 17:21

Đồng chí Đào Thành Hiểu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, quận Ninh Kiều:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Để Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là NQTW4) mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin trong nhân dân, các cấp ủy Đảng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp với tình hình thực tiễn của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Trước hết, cấp ủy Đảng phải xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong các phong trào do cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động. Đồng thời, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong phòng, chống các nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu khống sai sự thật của các thế lực thù địch hòng làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mỗi cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên cần phải xây dựng ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật trong phòng, chống các biểu hiện mà NQTW4 đã nhận định. Qua đó sửa chữa, khắc phục các hạn chế, yếu kém, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

Theo tôi, để thực hiện thắng lợi NQTW4 cần phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy Đảng phải có chương trình, kế hoạch giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trực thuộc về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Song song đó, cần tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Đặc biệt là phải kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm và tiến hành rà soát, sàng lọc đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng...

Thanh Thy (ghi)

Chia sẻ bài viết