29/01/2018 - 10:40

Đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều:

Tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4), kỷ cương, kỷ luật, nền nếp sinh hoạt trong Đảng được nâng lên; từng đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào ở địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc phân công, giao việc và có kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời công khai, ghi nhận những khoản đóng góp của đảng viên đối với địa phương; thẳng thắn phê bình, góp ý những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt…

Theo tôi để thực hiện tốt hơn nữa NQTW4 khóa XII, các cấp ủy Đảng cần phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội; trong đó, cần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành “Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Song song đó, các cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng chi bộ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia tích cực vào việc kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chi bộ và phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, các cấp ủy Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi và giữ vững, tăng cường mối quan hệ với quần chúng; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình cũng như khuyến khích, tạo điều kiện cho đảng viên phát biểu, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia góp ý, phản biện đối với một số vấn đề thời sự được xã hội quan tâm...

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết