23/06/2019 - 19:24

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gần gũi

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự giác “làm theo”; ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Để việc tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy chỉ đạo cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch của Quận ủy; phân công Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đảng ủy phường và tuyên huấn các chi, đảng bộ chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả triển khai chuyên đề hằng năm luôn đạt tỷ lệ cao (trên 98%); 100% tập thể có xây dựng kế hoạch và bản đăng ký của tập thể; trên 99% đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện…

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức thực hiện tốt; hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05 theo hướng thiết thực, gần với những vấn đề xã hội quan tâm. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, trau dồi nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn. Để từ đó có thể vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội;…

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết