12/11/2014 - 21:50

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có chính sách tạo việc làm cho thanh, thiếu niên

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố có chính sách tạo việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương và có biện pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để tránh tình trạng thanh, thiếu niên thất nghiệp sa vào các tệ nạn xã hội. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, như sau:

Vấn đề giải quyết việc làm nói chung trong đó có giải quyết việc làm cho thanh niên sau khi xuất ngũ, thanh niên sống ở vùng nông thôn, địa bàn xa trung tâm thành phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành thành phố quan tâm và chỉ đạo để thực hiện bằng nhiều biện pháp thông qua đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm để người lao động tự tạo việc làm, bộ đội xuất ngũ về địa phương đều được tư vấn giới thiệu việc làm. Hiện nay, để giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định đời sống cho người lao động, TP Cần Thơ đã và đang thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011- 2015 với các giải pháp là các dự án thành phần gồm các nội dung: Đổi mới và phát triển dạy nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ phát triển thị trường lao động; nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

Ngoài đối tượng chung là mọi người lao động đều được tham gia trong các giải pháp trên đều có quy định ưu tiên cho từng nhóm lao động: lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn và các nhóm đối tượng khác.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011- 2015. Để triển khai thực hiện tốt các Chương trình này, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo từng chương trình để điều hành, lập kế hoạch tổ chức triển khai và giám sát, đánh giá việc thực hiện. Lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đã ban hành các văn bản yêu cầu lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện.

Chia sẻ bài viết