17/07/2019 - 20:53

Ðề nghị nâng mức hỗ trợ chi phí hòa giải 

Cử tri đề nghị nâng mức chi hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30-7-2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, hiện nay, thành phố đang thực hiện mức chi tối đa là 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải thành.

Vừa qua, thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp về việc tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, UBND thành phố đã phát hành Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 19-3-2019 gửi Bộ Tư pháp. Trong đó, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: Đề nghị  nâng mức chi đối với vụ, việc được hòa giải là 400.000 đồng/vụ, việc; mức chi hỗ trợ Tổ hòa giải hằng tháng là 200.000 đồng/tháng. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về nội dung chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải.

Trường hợp nếu được cơ quan Trung ương chấp thuận và ban hành văn bản hướng dẫn, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố xem xét nâng mức hỗ trợ này theo quy định.

Chia sẻ bài viết