09/11/2021 - 19:53

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 

(CT) - Ngày 9-11-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Lục quân tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, III, IV và các trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam (từ tỉnh Quảng Bình trở vào). GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, chủ trì hội thảo.

Đại diện Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tham luận tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực IV.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản, các phương hướng, quan điểm và giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch gắn với đặc thù của từng khu vực, địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau. Ðồng thời làm rõ thuận lợi, khó khăn, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đơn vị, địa phương. Ðại biểu đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại các địa phương, học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm các ban tuyên giáo, trường chính trị cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, trường có liên quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các địa phương, học viện, trường nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 147 tham luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học từ các học viện, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, trường chính trị các tỉnh phía Nam và một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo sẽ tham mưu, tư vấn Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình phối hợp, liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt những kết quả tốt trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết