08/10/2017 - 17:25

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, đảng viên Chi bộ Khu vực 6, Đảng bộ Phường An Lạc, quận Ninh Kiều:

Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân trong xây dựng đảng, chính quyền

Để thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, theo tôi, các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW một cách thiết thực.

Song song đó là thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thật sự tự rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu trong mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ”. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, tránh qua loa, hình thức hoặc vì thành tích mà né tránh khuyết điểm. Quan tâm bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng và tạo điều kiện để lực lượng đảng viên trẻ hoạt động có hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa bàn dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trong việc thực hiện các nghị quyết, các kết luận của đảng bộ, chi bộ; kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và sự lãnh đạo của Đảng.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII), các cấp ủy Đảng cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của Đảng và thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân địa phương để “an dân”; phát huy các nguồn lực, tạo điều kiện để nhân dân tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh...

Thanh Thy (ghi)

Chia sẻ bài viết