20/08/2013 - 08:20

Đề nghị cho biết tình hình các dự án giao thông mời gọi đầu tư

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng cho biết các dự án giao thông trên địa bàn thành phố được mời gọi đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Sở Giao thông Vận tải được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư các dự án mời gọi đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có:

1. Dự án đường tỉnh 917, với tổng mức đầu tư 351,25 tỉ đồng.

2. Dự án đường tỉnh 918, với tổng mức đầu tư 675,5 tỉ đồng.

3. Dự án đường tỉnh 923, với tổng mức đầu tư 550,3 tỉ đồng.

Do các dự án nêu trên chủ đầu tư lập và phê duyệt theo quy định đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước, nên khi chuyển sang đầu tư hình thức hợp đồng BT phải điều chỉnh dự án theo quy định Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 5-4-2011 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và cơ chế tài chính theo hướng dẫn Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17-11-2011 của Bộ Tài chính.

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 4226/UBND-XDĐT ngày 6-9-2012, Sở Giao thông vận tải hiện đang điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đường tỉnh 917, 918, 923. Tiến độ thực hiện đến nay: Đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường tỉnh 917 tại tờ trình số 605/TTr-SGTVT ngày 12-12-2012 về việc điều chỉnh Điểm a, c Khoản 6; Khoản 12 và Khoản 15, Điều 1 Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 10-11-2010 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến Trà Nóc - Thới An Đông - Lộ Bức, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (Công văn số 01/SKHĐT-TĐ ngày 2-01-2013). Theo các ý kiến đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh hồ sơ, dự kiến hoàn thành 3 dự án ĐT 917, 918, 923 gửi thẩm tra sau đó trình phê duyệt.

Ngày 30-5-2013, UBND thành phố lấy ý kiến đóng góp của thành viên UBND về ban hành Quyết định quy định chung tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO trên địa bàn thành phố. Sau khi Quyết định này được ban hành làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO. Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên.

Chia sẻ bài viết