21/02/2018 - 11:06

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Cán bộ, đảng viên phải tự nhận thức được hạn chế, khuyết điểm và đề xuất giải pháp khắc phục 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn TP Cần Thơ luôn được các cấp ủy đảng  xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt, vừa có tính chất thường xuyên, vừa cơ bản, lâu dài. Trong đó, việc “tự soi, tự sửa” được thực hiện một cách thường xuyên và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định:

- Năm 2017, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4 khóa XII), với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của thành phố được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên; dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sâu sát thực tiễn, cơ sở, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nề nếp, thực chất. Hệ thống quy chế, quy định trong công tác cán bộ được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác đánh giá, quản lý cán bộ, đảng viên được đổi mới; công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém trở thành vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc thực hiện “tự soi, tự sửa” theo các biểu hiện nêu trong NQTW4 khóa XII là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên.

* Đâu là nguyên nhân đạt được những kết quả trên, thưa đồng chí?

- Đạt được những kết quả trên có nhiều nguyên nhân như: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy đảng các cấp luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn chặt với việc quan tâm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên; được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, đồng tình, hưởng ứng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, điều hành của trung ương và thành phố, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, từ việc tiếp thu nội dung gợi ý kiểm điểm của cấp trên, góp ý của các tập thể, cá nhân, nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đến việc xây dựng báo cáo kiểm điểm và tổ chức hội nghị kiểm điểm. Khuyến khích cán bộ, đảng viên tự nhận thức được hạn chế, khuyết điểm, thừa nhận và đề xuất giải pháp khắc phục; đấu tranh với tập thể, cá nhân né tránh, che giấu khuyết điểm. Sau kiểm điểm, phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ biện pháp, lộ trình khắc phục đối với từng hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

* Để đưa việc “tự soi, tự sửa” trở thành công việc thường ngày, Thành ủy tiếp tục có những kế hoạch và chỉ đạo gì, thưa đồng chí? 

- Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa NQTW4 khóa XII, đưa việc “tự soi, tự sửa” trở thành công việc thường ngày, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của NQTW4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những khâu, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra và những vấn đề mới phát sinh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác cam kết thực hiện tốt NQTW4 khóa XII và nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo chủ chốt thành phố dự Hội nghị bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính do Thành ủy tổ chức. Ảnh: ANH DŨNG

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Người đứng đầu phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Ngoài ra, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những cán bộ, công chức, viên chức được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp. Song song đó, thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng các quy định của Trung ương và Thành ủy.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, gắn với kiểm tra cá nhân, nhất là người đứng đầu; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Sơn Hà (thực hiện)

Chia sẻ bài viết