Bài toán số lượng và chất lượng

Bài toán số lượng và chất lượng 

Thiếu nhân lực ngành y tế ĐBSCL là câu chuyện đã được bàn thảo nhiều năm. Tại Hội nghị đào tạo nhân lực y tế ĐBSCL mở rộng năm 2018, do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức vừa qua