Quyết tâm tạo chuyển biến

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 (CT05) hiệu quả.