13/02/2018 - 16:51

Đề ra những quyết sách, giải pháp lớn đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững 

PHẠM VĂN HIỂU 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Những năm gần đây, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng mở ra cho thành phố những cơ hội phát triển mới, nhưng cũng có nhiều vấn đề cấp thiết cần có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Trong bối cảnh đó, thực hiện chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND thành phố đã quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, thông qua việc ban hành các nghị quyết, để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng-an ninh (QP-AN), nâng cao đời sống nhân dân… Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát đảm bảo các chủ trương, nghị quyết được thực thi nghiêm minh, phát huy hiệu quả…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì một cuộc giám sát của Thường trực HĐND thành phố. Ảnh: THANH THƯ

Quyết định những vấn đề quan trọng

Nghị quyết của HĐND thành phố là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết, là căn cứ để UBND và các cơ quan liên quan ban hành các quyết định trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, tăng cường công tác an sinh xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 97 nghị quyết. Riêng năm 2017, HĐND thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp HĐND, thông qua 40 nghị quyết. Bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền thành phố, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách; thực hiện an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và các chương trình mục tiêu phát triển quan trọng khác của thành phố…HĐND thành phố đã thông qua nhiều chủ trương rất thiết thực, có ý nghĩa trực tiếp đối với các đối tượng thụ hưởng, như: Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố; quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;...

Để các nghị quyết có tính khả thi cao, quy trình ban hành nghị quyết luôn tổ chức chặt chẽ, từ lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết; lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua cổng thông tin điện tử của thành phố; đến việc khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo nghị quyết; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết sau khi HĐND thông qua…Bên cạnh đó, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố chủ động phối hợp với Thường trực UBND, UBMTTQVN thành phố thống nhất dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp, phân công các Ban của HĐND tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp.Trong quá trình thẩm tra, Văn phòng HĐND, các Ban của HĐND vận dụng, kết hợp linh hoạt các phương thức nghiên cứu tài liệu, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế, tham vấn ý kiến cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học… nên chất lượng thẩm tra ngày càng nâng lên, có tính phản biện cao, có nhiều ý kiến chuyên sâu, làm rõ được những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định…

Có thể khẳng định, các chủ trương của HĐND thành phố ban hành, các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nội dung nghị quyết chỉ ra được mục tiêu, giải pháp phù hợp, lộ trình thực hiện cụ thể nên mang lại hiệu quả trong phát huy tiềm năng, thế mạnh để tạo những chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH của thành phố. Qua đó, góp phần quan trọng tạo nên thành quả chung: Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,83%- mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng lên...

Nâng chất các hoạt động

Song song đó, để các nghị quyết HĐND ban hành đi vào cuộc sống, cùng với việc theo dõi, đôn đốc UBND thành phố thể chế hóa các nghị quyết và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện, HĐND thành phố rất chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết cũng như việc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã tổ chức 24 đợt giám sát, khảo sát làm việc  với 234 lượt đơn vị. Trong đó, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 4 đợt giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về KT-XH, QP-AN năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương; việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018...Thường trực HĐND thành phố phân công các Ban của HĐND thành phố giám sát, khảo sát các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống, như: việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp; công tác khuyến công và thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình thực hiện công tác tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố;...

Bên cạnh đó, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, với tỷ lệ giải quyết 100%. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, từng bước góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện tái giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như việc thực hiện “lời hứa” của thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Tại các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri gửi tới HĐND thành phố theo luật định... Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố được thực hiện đầy đủ và đúng quy định, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc đóng góp ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực đời sống xã hội và tham gia xây dựng chính quyền...

Một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố là HĐND thành phố rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng; từ đó, trình độ, năng lực của đại biểu HĐND và đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách của HĐND thành phố không ngừng được nâng lên. Bên cạnh cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về chính trị, chuyên môn trong nước, Thường trực HĐND thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức của HĐND thành phố tham gia bồi dưỡng tại New Zealand theo Đề án “Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố Cần Thơ”. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND, HĐND thành phố trong quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, tăng cường công tác an sinh xã hội để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế…

Chia sẻ bài viết