25/03/2024 - 09:40

សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ឈរ​ឈ្មោះ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី

ច្បាប់​បាន​កំណត់​អ្នក​ឈរ​ឈ្មោះ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ដីធ្លី នឹង​មាន​ផល​ប្រ​យោជន៍ ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ក្នុង​មាត្រា​ ១៦៦ ច្បាប់​ដីធ្លី​ឆ្នាំ​២០១៣ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

រូប​ថត​ជា​ឧទាហរណ៍។

បាន​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ផ្ទះ​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ផ្សេងៗ​ជាប់​ជា​មួយ​ដី។
បាន​ទទួល​ផល​ប្រ​យោជន៍​អំ​ពី​កម្លាំង​ពល​កម្ម​និង​ផល​វិនិ​យោគ​លើ​ដី។
បាន​ទទួល​ផល​ប្រ​យោជន៍​ពី​សំ​ណង់​របស់​រដ្ឋ ដែល​បម្រើ​ដល់​ការ​ការ​ពារ​កែ​លម្អ​ដី កសិកម្ម។
ទទួល​បាន​ការ​ណែ​នាំ​និង​ជំនួយ​ពី​រដ្ឋ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ បំប៉ន​ដី​កសិកម្ម។
បាន​រដ្ឋ​ការ​ពារ​ខណៈ​ពេល​អ្នក​ដទៃ​បំ​ពាន​សិទ្ធិ ផល​ប្រ​យោជន៍​ស្រ​បច្បាប់​មក​លើ​ដីធ្លី​របស់​ខ្លួន។
ទទួល​បាន​សំ​ណង ខណៈ​ពេល​រដ្ឋ​ដក​ហូត ដី​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​នេះ។
ប្ដឹង​តវ៉ា ថ្កោល​ទោស​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​អំ​ពី​ទង្វើ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​ស្រប​ច្បាប់​របស់​ខ្លួន​និង​ទង្វើ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​បំពាន​ច្បាប់​ដីធ្លី។
អាច​និយាយ​បាន​ថា អ្នក​ឈរ​ឈ្មោះ​លើ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ផ្ទះ​និង​ដី​សង់​ផ្ទះ នឹង​មាន​សិទ្ធិ​ជា​ម្ចាស់​លើ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដែល​ជា​អចលន​ទ្រព្យ រួម​មាន៖ ប្រើ​ប្រាស់​និង​កំ​ណត់​សម្រេច​ (លក់​ជួល ផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធិ។ល។) តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់។ ដ្បិត​អី ​ផ្អែក​លើ​មាត្រា​១៦៦​និង​មាត្រា​១៨៨ ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ឆ្នាំ​២០១៣ គឺ​ការ​ដោះ​ដូរ​ទិញ​លក់​ដីដោ​យ​គ្មាន​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា មិន​ស្រប​ច្បាប់ បង្កប់​ហា​និភ័យ​ជា​ច្រើន។
យោង​តាម​មាត្រា​១៨៨​នៃ​ច្បាប់​ដីធ្លី​ឆ្នាំ ២០១៣ អាច​តម្កល់​ទ្រព្យ​ធានា​ក្នុង​ករណី ដែល​មាន​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ ក្នុង​ករណី​មាន​តម្រូវ​ការ​បុល​ទុន​ពី​ធនា​គារ អ្នក​ទិញ​ដី​មិន​អាច​តម្កល់​ទ្រព្យ​ធានា ប្រ​សិន​បើ​គ្មាន​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដី​ធ្លី៕

            យោង៖ phunutoday.vn​- ថាច់ធី

Chia sẻ bài viết