06/03/2023 - 17:24

ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ជាអ្វី​? អាច​សាង​សង់​ផ្ទះ​លើ​ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​បាន​ទេ?

ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ជាអ្វី​? សញ្ញា​សម្គាល់​នៃ​ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​

ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ គឺជា​ប្រ​ភេទ​ដី​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ដី​កសិកម្ម​និយាយ​រួម​ យោង​តាម​ចំ​ណុច​ h ប្រ​ការ​ ១ មាត្រា​ ១០ នៃ​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ ឆ្នាំ ​២០១៣ ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ប្រើ​ប្រាស់​បម្រើ​គោល​ដៅ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ គឺជា​ប្រ​ភេទ​ដី​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​ដី​កសិកម្ម​និយាយ​រួម​។​ (រូប​ថត​ជាឧទាហរណ៍​)

- សាង​សង់​ផ្ទះ​កញ្ចក់​ និង​ប្រ​ភេទ​រោង​សំ​ណាញ់​សម្រាប់​ដាំ​ដុះ​ រួម​ទាំង​ទម្រង់​ដុះ​ដាំ​ មិន​ផ្ទាល់​ដី​;

- សាង​សង់​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​បសុសត្វ​ និង​ប្រ​ភេទ​សត្វ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដែល​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​;

- ដី​ដាំ​ដុះ​ ចិញ្ចឹម​សត្វ​ វារី​វប្បកម្ម​សម្រាប់​គោល​ដៅ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​និង​ពិសោធន៍;

- ដី​បណ្ដុះ​ពូជ​ដំ​ណាំ​ សត្វ​ចិញ្ចឹម​ និង​ដី​ដាំ​ផ្កា​ ដើម​ឈើ​លម្អ​;

យោង​តាម​ឧបសម្ព័ន្ធ​ដាក់​ចេញ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​សា​រាចរ​លេខ​ ២៥/២០១៤/TT-BTNMT កំ​ណត់​អំ​ពី​សញ្ញា​សម្គាល់​ប្រ​ភេទ​ដី​តាម​ចំ​ណាត់​ក្រុម​ដី​នៃ​ច្បាប់​ដី​ធ្លី​ ឆ្នាំ​ ២០១៣ នៅ​ក្នុង​ផែន​ទីសុរិយោ​ដី​ និង​ការ​វាស់​វែង​សុរិយោ​ដី​ ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​មាន​សញ្ញា​សម្គាល់​ គឺ NKH។​

អាច​សាង​សង់​ផ្ទះ​លើ​ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​បាន​ទេ​?

ពេល​ស្វែង​យល់​ពី​ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ បញ្ហា​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ធ្លី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​ចម្បង​ គឺអាច​សាង​សង់​ផ្ទះ​លើ​ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​បាន​ទេ​? ដូច​បាន​វិភាគ​ខាង​លើ​ ដី​កសិកម្ម​ផ្សេង​ៗ​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ចម្បង​សម្រាប់​គោល​ដៅ​សង់​ផ្ទះ​កញ្ចក់​ និង​ប្រ​ភេទ​រោង​សំ​ណាញ់​សម្រាប់​បម្រើ​ការ​ដាំ​ដុះ​ ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ។ល។​

ហេតុ​ដូច្នេះ​ មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​គោល​ដៅ​សាង​សង់​ផ្ទះ​ ករណី​ចង់​សង់​ផ្ទះ​ ប្រ​ជា​ជន​គប្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​គោល​ដៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​ទើប​បាន​៕

                យោ​ង៖ luatvietnam.vn-មុនី​

Chia sẻ bài viết